رییس انجمن موسیقی خراسان رضوی استعفا داد

🔴 رییس انجمن موسیقی خراسان رضوی استفاده داد متن استعفا رییس انجمن_موسیقی_خراسان_رضوی … بسمه تعالی جناب آقای دکتر مروارید مدیر

بیشتر بخوانید